Upphandlingsbolaget
   Företaget       Winst       För inköpare       För ramavtalsleverantörer       För anbudsgivare       Kundservice       Läsvärt   
För inköpare
Upphandlingsbolaget

Social hänsyn

Upphandlingsbolaget har av Kommunstyrelsen blivit tilldelad processägarskapet avseende målet ”Andelen hållbara upphandlingar ska öka”. I detta mål ingår att öka andelen upphandlingar med social hänsyn.

Detta innebär att Upphandlingsbolaget är processdrivande i frågan om social hänsyn i upphandlingar av tjänster. Varje förvaltning och bolag i Göteborgs Stad har dock själva ansvaret för att i sina upphandlingar ställa krav på social hänsyn.

Stadens gemensamma modell 

Från och med 2016 har hela Staden enligt Budget i uppdrag att fortsätta utveckla och använda Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Även i Stadens policy för upphandling och inköp förespråkas den modell som har tagits fram inom ramen för ett pilotprojekt perioden 2013-2015. 
 

Modellen är utformad för att skapa anställningsmöjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som tillhör någon av följande prioriterade målgrupper:

 

  • Utrikes födda
  • Ungdomar
  • Personer med funktionsnedsättning
     

En stödfunktion för detta arbete finns på plats hos Upphandlingsbolaget vilken samarbetar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ett stort fokus ligger på dialog med berörda leverantörer, branscher och fackorganisationer. Dialog förs även med Arbetsförmedlingen, Social resursförvaltning, Försäkringskassan samt arbetsmarknadsenheterna i Stadens stadsdelsförvaltningar.
 

Hur fungerar det?

Kontakta alltid stödfunktionen om ditt bolag/ din förvaltning är i planeringsfasen för en tjänsteupphandling vars utförande sträcker sig över en period längre än fyra månader och där arbetet kräver minst en heltidsanställd. De hjälper till att bedöma möjligheterna och lämpligheten av anställningskrav.
 

På hemsidan www.socialhansyn.se finner du ingående information om modellen samt mallar för krav och villkor till förfrågningsunderlaget.  


Kontaktuppgifter till stödfunktionen

Charlotte Lundqvist: 031-334 37 97, charlotte.lundqvist@uhb.goteborg.se

Maja Ohlsson: 031-334 37 96, maja.ohlsson@uhb.goteborg.se

Bidra med exempel!

Då arbetet med Social hänsyn i Stadens upphandlingar är nytt för oss alla, vill vi gärna att ni lämnar infomation om hur ni har gjort i era upphandlingar.

 

Tillsammans kan vi bli bättre på att ta Social hänsyn i upphandlingar av tjänster. Alla exempel är värdefulla!

 

Läs mer »

Stadens budget

Här finner ni stadens budget för 2016 där det prioriterade målet för social hänsyn finns med.

 

Läs mer »

Ändrad 21 mars 2016